در سال های اخیر دسته بندی دارو ها به دارو های نسخه ای و دارو های بدون نیاز به نسخه، باعث افزایش مسئولیت و نقش داروساز در راستای تجویز دارو ها و انجام مداخلات درمانی در داروخانه شده است. در این کتاب سعی شده است که جمع آوری اطلاعات کاربردی در حیطه درمان با دارو های بدون نسخه در داروخانه و معرفی شرایطی که امکان مدیریت آن ها در داورخانه وجود دارد را فراهم کند. مطالعه این کتاب میتواند باعث افزایش توانمندی داروساز در شرح حال گیری مناسب، درمان صحیح و ارجاع به موفع و هدفمند در داروخانه شود.