این کتاب جیبی، نسخه فشرده تکست اصلی از ویرایش ششم طبابت عمومی موتارک می باشد. ویژگی های جدید این نسخه بازبینی شده شامل بسط دادن استراتژی های تشخیصی در تظاهرات بالینی شایع و همچنین استراتژی کمک به حافظه تریاد و تتراد، برای تشخیص شرایط مهم است.