این کتاب حاوی درمان یا کنترل اکثر بیماریهای پوستی است و برای راهنمایی انترن ها و پزشکانی که مایلند در زمینه بیماری های پوست فعالیت و نسخه نویسی داشته باشند، تهیه شده است. این کتاب به نحوی تدوین یافته که استفاده از آن بر بالینی بیمار، در درمانگاه و مطب به راحتی و با صرف حداقل زمان ممکن باشد.