این کتاب ترجمه ای از کتابهای مختلف دارویی منتشر شده در سال های اخیر است که دارو های ژنریک ایران بر اساس منابع موجود در کشور و منابع اینترنتی شامل Up To Date ، Medscape  به این کتاب اضافه گردیده است. در صفحات اولیه این کتاب و بعد از مقدمه راهنمای استفاده از این کتاب آورده شده است و علائم راهنمایی هر قسمت شرح داده شده اند.