نگرش به مبحث نخسه های رایج، جنبه اطلاع رسانی تحلیلی، بررسی فارماکولوژیک دارو های تجویز شده در نسخه های رایج از ویژگی های مهم این کتاب می باشد.