مبنای سوالات این کتاب بر اساس منابع عمومی و تخصصی کتاب درسنامه جامع درمان شناسی میباشد تا حداکثر نیاز دانشجویان رشته داروسازی در کمترین زمان ممکن برآورده گردد. جهت بهبود بار علمی، تعدادی از سوالات از سایر منابع معتبر و برزو استخراج شده است.