کتاب خواندن فوری الکتروکاردیوگرام، محبوب ترین و مورد استفاده ترین کتاب نوار قلب است. در طی سالهای گذشنه، این کتاب پرفروش ترین کتاب نوار قلب دنیا بوده و به ۸ زبان زنده ترجمه شده است. این کتاب با شیوه ای بسیار ساده، درک مفاهیم را تضمین میکند. هر فصل این کتاب به سرعت خوانده و فهمیده می شود. در فرآیند یادگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام با این کتاب، درک عمیق تری از فیزیولوژی قلب حاصل می شود. به دنبال مطالعه این کتاب، درکی عمیق از موضوع به دست می آید و فقط حفظ مطالب روی نمی دهد و لذا علمی ماندگار برای خواننده تامین می گردد.