کتاب حاضر با نام خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی سال ۲۰۲۱ میباشد که در واقع تلخیصی از کتاب کامل زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش است ولی با عمان ساختار، اسلوب و چارچوب