ویرایش پانزدهم این کتاب مطالب ضروری جنین شناسی را به مناسب ترین شکل و خلاصه ترین حالت همراه با تصاویری بی دلیل و زیبا ارائه کرده است. در کتاب حاضر دانشجو ابتدا با مراحل اولیه تکوین و نحوه تشکیل رویان و جفت آشنا می شود و سپس با مطالعه فصول بعدی با تکوین دستگاه های بدن به طور جداگانه آشنا می گردد.