این کتاب شامل ۲۱ فصل و ۴۸۴ صفحه بوده و تمام رنگی همراه با عکس ها و جداول رنگی می باشد.