از ویژگی های این کتاب توجه به جنبه های اپیدمیولوژیک این بیمارها در ایران است.