این کتاب جامع ترین اطلاعات را در مورد این رشته ارائه می دهد ویراستاران با افزودن متخصصان این حوزه در کنار مشارکت متخصصان پوست از قلمرو تخصصی خود خارج شده و درگیر یک رویکرد چند رشته ای شده اند یک کتاب مرجع بر اساس تجربیات به اشتراک گذاشته شده افزاد توانمند در این زمینه ها که به طور قابل توجهی به رویکرد و عملکرد جراحی در این زمینه می افزاید.