این کتاب به بخش های مهم، پایه ای و کاربردی بوتاکس و نیز پروتکل های استفاده از آن در موقعیت های بالینی مختلف تقسیم شده است. این کتاب می تواند یک مرجع کامل در کاربرد بالینی بوتاکس در هارمونی و زیبایی صورت باشد. این کتاب در ۴ فصل و ۱۵۶ صفحه بوده و همراه با فیلم آموزشی می باشد.