در کتاب پیش رو مبانی اولیه تغذیه و اهمیت تغذیه درمانی در بیماران مورد بحث قرار گرفته و سپس به جایگاه و ارزش هر یک از اجزاء تغذیه ای بر اساس شواهد علمی پرداخته شده است. با در نظر گرفتن ظرافت و تفاوت در درمان و تغذیه نوزادان، جمعیت هدف این کتاب عمدتا اطفال و بالغین هستند. در این کتاب تلاش بر این بوده تا به توضیح چگونگی طراحی رژیم تغذیه ای انترال بصورت اختصاصی در هر بیمار بر اساس انواع فرمولاسیون های موجود در بازار دارویی کشور بپردازد.