کتاب فوق شامل ۱۱ بخش و ۷۴ فصل بوده و ۹۱۲ صفحه میباشد.