کتاب فوق در ۶ بخش و سی و شش فصل بوده و ۵۶۰ صفحه می باشد.