در این کتاب که شامل ۵ فصل می باشد برداشت چربی از نقاط مشخص شده بدن و تزریق در نقاط مورد نیاز صورت آموزش داده شده که شامل فصل های زیبایی شناسی و سالمندی، ارزیابی قبل از جراحی، تکنیک های جراحی، دوره پس از جراحی و مدیریت درمان عوارض و مطالعات موردی است. فصل ۵ به صورت تفصیل کیس های مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب تمام رنگی کاملا مصور و شامل فیلم های آموزشی است.