این کتاب شامل ۱۳ فصل می باشد که علاوه بر مرور مطالب پایه بیوشیمی، به جنبه های کاربردی بیوشیمی در شناخت، تشخیص و درمان بیماریها نیز اشاره گردیده است.