در این کتاب تلاش شده است پوست از نگاه بیوشیمی بررسی شود که از دو بخش اساسی شکل گرفته است: بیوشیمی شامل بیولوژی،شیمی و بیومولکول ها و بیومولکول های پوست و کازمتیک (زیبایی). برای بخش نخست یعنی بیوشیمی و مفاهیم پایه دانش های بیولوژی و شیمی از کتابها و رفرنس های معتبر دنیا و کتب پایه و بیسیک در زمینه علوم پایه مختلف بهره گیری شده و در بخش دوم یعنی کازمتیک مقالات معتبر و به روز و جدید در چند سال اخیر بهره برده است.