ویرایش این کتاب با ویرایشهای قبلی متفاوت است. بازبینی شکلی قبلی کتاب و اضافه کردن شکل های جدید جهت درک بیشتر از متن کتاب، استفاده از جدول های خلاصه مطالب در موضوعات هر فصل جهت استنباط بیشتر، از ویژگی های این کتاب میباشد. همچنین اضافه کردن مجموعه نکات کلیدی در پایان هر فصل، و خودآزمایی، از ویژگی های شاخص کتاب حاضر می باشد.