کتاب فوق بر اساس سرفصل های وزارت بهداشت و درمان توسط دکتر جعفر سلیمانی راد تالیف گردیده است.