این کتاب ترجمه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس از ویراست دهم و سال  چاپ  ۲۰۲۲ می باشد که توسط دکتر رضا فرید حسینی و گروه مترجمین ترجمه گردیده که شامل  ۲۱ فصل و ۳ ضمیمه می باشد.