این کتاب ترجمه  ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه دکتر ماهرو میر احمدیان ترجمه گردیده است. کتاب فوق در ۲۱ فصل و ۳ پیوست ، تمام رنگی چاپ گردیده است.