در فصول ابتدایی، مباحث ایمتی ذاتی و سلولی به طور کلی اجزاء و عملکرد سیستم ایمنی بر اساس اطلاعات حاصل از پیشرفت های اخیر آورده شده و مباحث ایمونولوژی بالینی و نقش کاربردی سیستم ایمنی و فرآورده های آن در درمان بیماریها در فصول انتهایی بیان شده است.