اپیدمیولوژی گوردیس به عنوان کتاب درسی دانشجویان پزشکی و دانشجویان برخی از رشته های کارشناسی ارشد و ph.D برگزیده شده است.