این کتاب شامل ۷ فصل و ۶۷۲ صفحه بوده و تمام رنگی می باشد.