اطلس جیبی آناتومی نتر در حقیقت مجموعه “فلش کارت های آناتومی نتر” است که به صورت یک کتاب جیبی ارائه شده است.  کتاب آناتومی جیبی نتر در ۷ فصل، ۶۷۵ صفحه بوده و تمام رنگی می باشد.