این کتاب ترجمه کتاب ژنتیک پزشکی امری از ویراست ۲۲ بوده و شامل  ۲۲ فصل می باشد که توسط دکتر محمد رضا نوری دلویی ترجمه گردیده است.