کتاب فوق ترجمه ژنتیک پزشکی امری از ویرایش ۲۲ و در ۲۲ فصل، تمام رنگی که توسط دکتر محمد کرامتی پور ترجمه گردیده است.