کتاب فوق ترجمه ژنتیک پزشکی امری از ویرایش شانزدهم سال ۲۰۲۲ در ۲۲ فصل که توسط دکتر مهرداد هاشمی و دکتر میترا بهروز اقدام ترجمه گردیده است.