این اثر با توجه به ضرورت آموزش به بیمار و کمبود منابع در این زمینه و در راستای ارتقاء آموزش به بیمار برای پزشکان، پرستاران و به خصوص برای داروسازان تالیف گردیده است تا گام موثری برای ارتقاء آموزش به بیمار در عرصه داروخانه ای شهری و بیمارستانی و در نتیجه پیشگیری و درمان سریع تر و بهتر بیماری ها باشد.