این کتاب سعی کرده در عین ایجاد کلامی، مطالب مهم علم پایه و سرفصل های بالینی را پوشش داده و بخش زیادی از نیاز های علمی و عملی ارائه دهندگان بیهوشی از جمله دستیاران و فلوشیپ های بیهوشی، کارشناسان هوشبری و دانشجویان پزشکی را تامین نماید. کتاب فوق در ۶ بخش و ۴۹ فصل می باشد.