کتاب بیهوشی میلر ۲۰۲۰ همچنان مرجع بیهوشی در این زمینه بوده و با پوشش دادن سرفصل های مهم از جمله فارماکولوژی، انواع روش های بیهوشی نظیر عمومی، منطقه ای و موضعی، مدیریت بیماری های خاص و مراقبت در icu، توانسته به روزترین اطلاعات را در خصوص مسائل بالینی و روش مواجهه با آنها فراهم آورد.