این کتاب ترجمه کتاب آناتومی گری برای دانشجویان می باشد که به خاطر شیوایی بیان، تصاویر رنگی و بیان نکات بالینی و کاربردی، آناتومی سطحی، تصاویر رادیوگرافی نیاز دانشجویان را در رسیدن به هدف آموزشی پوشش می دهد.