کتاب فوق شامل  ۱۱ فصل می باشد که بخصوص برای رشته های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، هوشبری، اتاق عمل، فوریت های پزشکی و تربیت بدنی مورد استفاده قرار میگیرد.