در این کتاب سعی شده است نکات  بالینی دقیقا به همراه مباحث آناتومیک مربوطه آورده شود. در این ویرایش علاوه بر ساده کردن مطالب پیچیده و حذف موضوعات اضافی تصاویر رنگی به نحوی انتخاب شده اند که بسیار گویا و از جنبه های مختلف بی نظیر و کاملا با متن مرتبط باشد.