اساس این کتاب با همکاری اساتید و دستیاران گروه های فارماسیوتیکس و داروسازی بالینی دانشکده داروسازی و دانشگاه تهران مطابق با محصولات و تجهیزات موجود در کشور و بر اساس پروتکل های درمانی رایج در مراکز درمانی تهسه و دستورالعمل ساخت این فرآورده ها خلاصه ای از اطلاعات دارویی، اشکال دارویی تزریقی رایج، اطلاعات بالینی ضروری و ویژگی های محصول تزریقی اصلی و … می باشد.