در این کتاب کلیه اورژانس از داخلی و زنان و جراحی گرفته تا چشم و گوش و مراقبت از زخم پرداخته شده است. ضمنا محاسبه های مربوط به دوزاژ داروها و مایع های وریدی اورژانس سرپایی، اطلاعات دارویی مورد نیاز و روش تزریق دارو های وریدی در محل های مناسب کتاب آمده است.