در این کتاب جنبه های فارماکولوژی وابستگی به نیکوتین، بیماری ها و مخاطرات ناشی از استعمال سیگار و همچنین راه های تشویق افزاد و دارو درمانی ترک سیگار، مورد نگارش قرار گرفته است. سعی بر آن بوده تا با مرور به روز مطالب، چیدمانی از آموزه های مرتبط با مخاطرات سیگار، روش های کمک به ترک و همچنین دارو درمانی ترک سیگار در اختیار مخاطب قرارگیرد.