کتاب حاضر بر پایه برنامه درسی جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش دوره پزشکی عمومی و پزشکان عمومی تدروین شده است. در تدوین این درسنامه نکات زیر مد نظر بوده است:

  • تدوین بر اساس برنامه آموزشی وزارت بهداشت و درمان
  • اولویت به بیماریهای منطقه ای و بیماری هایی که در ایران شایع تر است.
  • تدوین درس نامه با مشارکت حداکثری اعضاء هیات علمی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور

این کتاب در ۴۸۸ صفحه، تک رنگ و در قطع وزیری می باشد.