کتاب فوق ترجمه ویراست دهم ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس ترجمه گروه مترجمین با ویراستاری دکتر عبدالحسین کیهانی می باشد. کتاب فوق در ۲۱ فصل و ۳ ضمیمه میباشد.