نشانه های بالینی، تشخیص و درمان در داروخانه | ابریشمی