میکروب شناسی تشخیصی (اصول تشخیص عفونت در ارگان های مختلف بدن) بر اساس کتاب bailey & scott | فروهش تهرانی