راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها (همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم) | مشایخی